<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1176746405801508&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

25 ÅRS ERFARENHET AV STRATEGIER FÖR SPRÅKUTBILDNING, KOMMUNIKATION OCH INTERNATIONALISERING

GALIMATIAS GER ER VERKTYGEN FÖR FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION

I vår utbildning lägger vi vikt vid värderingar och kulturella skillnader som är viktiga att känna till för framgångsrik kommunikation. Våra kunder ser oss som en partner som erbjuder lösningar och mycket mer än bara språkutbildning. Tillsammans med våra kunder skapar vi nya koncept och utvecklar nuvarande lösningar. Om er organisation regelbundet satsar på språkutbildning, kontakta oss!

Galimatias Concept Oy Ab erbjuder utbildning i språk, kommunikation och affärskultur för företag och offentlig sektor. Vi erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar för framgångsrik verksamhet, både nationellt och globalt. I vårt utbud ingår över 30 språk samt översättning och språkgranskning av omfattande dokument och tekniska manualer. Vi har helhetsansvar för flera organisationers utbildning i språk, kommunikation och internationalisering över hela Finland och är ett ledande företag i vår bransch. Företaget är grundat i Helsingfors år 1996.

Galimatias har samarbetspartners i bl.a. Sverige, Ryssland, England, Tyskland, Polen, Malta, Frankrike och vårt nätverk växer. 

Galimatias (på svenska gallimatias) betyder småprat eller struntprat. Ordet är en skämtsam sammansättning av orden gallus från latinet som betyder tupp (stridstupp vid disputationer) och matia från grekiskan, som betyder vetande. Galimatias grundades i Helsingfors år 1996 av Francois Bergeron, översättare och utbildare, från Montréal, Kanada och Therese Söderman, PeM, från Finland.

SPRÅKUTBILDNING

Vi planerar utbildningen som en helhet anpassad till kundorganisationens strategi och verksamhet. Galimatias erbjuder språkutbildning enligt nivå och tema, enligt kundens önskemål.

Vårt utbud omfattar privat- och gruppundervisning för grupper om ca 6-8 personer, intensivkurser, temakurser, medieträning, seminarier, distans- och e-learning. En stor del av våra studerande är sakkunniga och personer i ledande ställning. Våra specialområden är muntlig kommunikation, kundservice, ekonomi, finans, juridik, HR, IT, teknik, miljö, konstruktion, industri, försäkring, företagsamhet, presentationer, förhandlingar, försäljning, marknadsföring, reklam, design, kultur, utbildning, och språkvård. För utlänningar arrangerar vi kurser i finska, Finnish for Foreigners, samt en ca ettårig integrationsutbildning för invandrare. I vårt utbud ingår också avancerade konsulttjänster inom nivåtestning och för språkexamina som Cambridge, IELTS och allmänna språkexamina.

Utbildningen byggs upp med muntliga och skriftliga övningar, simulerade arbetssituationer och teamarbete med nivåtestning och uppföljning. Genom att skapa en öppen och kreativ atmosfär stöder vi målinriktad inlärning. Vi har eget högklassigt undervisningsmaterial för alla verksamhetsområden och nivåer.

Våra utbildare har akademisk examen, pedagogisk behörighet eller avlagda TEFL-studier (Teaching English as a Foreign Language) samt flera års erfarenhet av utbildning av vuxna. De aktiva utbildarnas antal uppgår till över 60 i Helsingforsregionen och vårt nätverk omfattar totalt över 100 utbildare och konsulter över hela Finland. Enligt våra kvalitetsutvärderingar är medeltalet för utbildningens kvalitet över 4 på skalan 1-5 (5= utmärkt).

Vi skräddarsyr utbildningslösningen utgående från kundorganisationens behov och verksamhet:

1. Behovsanalys - Vi analyserar organisationens och deltagarnas behov.
2. Nivåtestning - Vi testar deltagarnas utgångsnivå med Galimatias internetbaserade nivåtest enligt den europeiska skalan.
3. Målsättning - Vi definierar målsättningen med utbildningen och presenterar ett målinriktat utbildningskoncept.
4. Utbildningsplan Vi planerar ett detaljerat utbildningsprogram utgående från tidtabell för utbildningen, behov och målsättning.
5. Kvalitetsuppföljning - Vi utvärderar regelbundet utbildningens kvalitet och håller aktiv kontakt med kunden.
6. Uppföljning av inlärningsresultat - Vi följer upp närvaro och inlärningsresultat som kunden har tillgång till via extranet.

INTERNATIONALISERING

Galimatias utbildning i internationalisering kan omfatta organisationskultur, ledarskap, personalutveckling eller förhandlingar. Syftet är ett ge en helhetsförståelse av ett specifikt geografiskt marknadsområde när det gäller affärs- eller organisationsverksamhet, kultur, politik och grundläggande värderingar.

Galimatias utbildning i internationalisering passar företag och organisationer som redan etablerat sig eller som expanderar utomlands. Som utbildare verkar sakkunniga med gedigen utbildningsbakgrund och lång erfarenhet inom sitt område. Vi erbjuder utbildningen som föreläsningar och workhops planerade specifikt för en viss organisation. Det omfattar öppna kurser och seminarier eller nätbaserade utbildning, alternativt en kombination av ovanstående.

INTEGRATIONSUTBILDNING FÖR INVANDRARE

Galimatias erbjuder sedan 2013 integrationsutbildning som förbättrar vuxna invandrares möjligheter att delta i det finländska samhället. I integrationsutbildningen, som är ca ettårig, lär sig deltagarna finska och kommunikationsfärdigheter samt får en personlig yrkesplan och färdigheter som behövs i det finländska samhället och arbetslivet. 

Utbildningen är kommunikativ och funktionell där vi lägger stor vikt vid förmågan att tala språket och kommunicera.

Utbildningen ordnas som arbetskraftspolitisk utbildning och baserar sig på Utbildningsstyrelsens föreskrifter.

ÖVERSÄTTNING OCH SPRÅKGRANSKNING

Galimatias översättnings- och språkgranskningsverksamhet omfattar ett stort antal språk. Vi översätter tekniska manualer, årsredovisningar, rapporter, broschyrer, tal och webbsidor samt teman relaterade bland annat till marknadsföring, IT, teknologi, vetenskap, konstruktion, miljö och utbildning. Vi översätter krävande dokument inom juridik och finans. 

Våra översättare har akademisk examen, mångårig erfarenhet av översättning och språkgranskning samt goda referenser. Våra översättare använder tekniska lösningar och program som underlättar arbetet med krävande terminologi och försnabbar leveransen till kunden.

KONTAKT

För information på svenska om Galimatias, våra tjänster och utbildning, kontakta Tiina Prauda, kundansvarig, tiina.prauda@galimatias.fi, mobil +358 (0)45 125 0080, Therese Söderman, styrelseordförande, therese.soderman@galimatias.fi, mobil +358 (0)40 534 9771.

Vårt kontor finns i Gräsviken i Helsingfors centrum.

Välkommen till Galimatias!